TAURON zawarA� umowy z PFR na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

Udostępnij na:

TAURON Polska Energia podpisaA� z Funduszami Inwestycyjnymi zarzA�dzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowA� inwestycyjnA� i umowA� wspA?lnikA?w okreA�lajA�ce warunki zaangaA?owania w realizacjA� budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowA� do 880 mln zA�.

A�- CieszA� siA�, A?e realizowane sA� nowe inwestycje w energetyce. DziA�ki nim sektor energetyczny bA�dzie gotowy na wyzwania, jakie stanA� przed nim w najbliA?szych latach. Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie to kluczowa inwestycja. Nowy blok bA�dzie wytwarzaA� rocznieA� do 6,5 TWh energii elektrycznej, a to prA�d dla 2,5 mln gospodarstw domowychA�- powiedziaA� minister energiiA�Krzysztof TchA?rzewski.

Stronami umowy inwestycyjnej i umowy wspA?lnikA?w sA� TAURON Polska Energia S.A., Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych a�� KapitaA�owy Fundusz Inwestycyjny ZamkniA�ty AktywA?w Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych a�� DA�uA?ny Fundusz Inwestycyjny ZamkniA�ty AktywA?w Niepublicznych, ktA?rych czA�A�ciA� portfela inwestycyjnego zarzA�dza Polski Fundusz Rozwoju S.A.

s-825-x

A�zdjA�cie: tauron.pl

-A�Umowy z Funduszami Inwestycyjnymi to kolejna z szeregu podjA�tych przez nas inicjatyw, dziA�ki ktA?rym zagwarantowane zostaA�y A�rodki finansowe niezbA�dne dla dalszego rozwoju Grupy iA�prowadzonych przez nas inwestycjiA�a��A�podkreA�laA�Filip Grzegorczyk, prezes zarzA�du TAURON Polska Energia. -A�Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie jest obecnie najwiA�kszym przedsiA�wziA�ciem, realizowanym w ramach programu inwestycyjnego Grupy.A�AngaA?ujemy nasze A�rodki w nowe moce wytwA?rcze, dbajA�c jednoczeA�nie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania, ktA?re umoA?liwia utrzymanie wskaA?nikA?w zadA�uA?enia na bezpiecznym poziomie, dziA�ki czemu Grupa zachowuje stabilnoA�A� finansowA�A�a�� dodaje prezes.

Na podstawie zawartych umA?w Fundusze zainwestujA� w budowA� bloku A�A�cznie do 880 mln zA�, w drodze obejmowania przez nie nowych udziaA�A?w w spA?A�ce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (NJGT) bA�dA�cej obecnie jednoosobowA� spA?A�kA� TAURON Polska Energia, ktA?ra realizuje budowA� bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

- ZaangaA?owanie finansowe w budowA� bloku w Jaworznie doskonale wpisuje siA� w politykA� inwestycyjnA� zarzA�dzanych przez nas funduszy infrastrukturalnych i strategiA� PFR, ktA?rej gA�A?wnym celem jest wspieranie procesA?w tworzenia aktywA?w kluczowych dla polskiej gospodarki. Nowe A?rA?dA�a wytwA?rcze, takie jak blok w Jaworznie, gwarantujA� bezpieczeA�stwo energetyczne Polski w horyzoncie kolejnych kilkudziesiA�ciu latA�a�� powiedziaA�A�PaweA� Borys, prezes zarzA�du Polskiego Funduszu Rozwoju.

UdziaA� Funduszy w kapitale zakA�adowym NJGT na dzieA� oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosiA� ok. 14%, a udziaA� TAURON Polska Energia S.A. co najmniej 50% + 1 udziaA�.

Zawarcie powyA?szych umA?w z Funduszami stanowi istotny element realizacji strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 w zakresie budowy bloku 910 MW w Jaworznie w formule finansowania polegajA�cej na obejmowaniu udziaA�A?w spA?A�ki NJGT przez partnerA?w zewnA�trznych.

Termin zainwestowania A�rodkA?w przez Fundusze jest uzaleA?niony od speA�niania przez TAURON i NJGT okreA�lonych warunkA?w zawieszajA�cych miA�dzy innymi od uzyskania zgody na koncentracjA� oraz uzyskania decyzji zatwierdzajA�cej warunki umowy sprzedaA?y energii elektrycznej, ktA?ra stanowi jednA� z kluczowych umA?w dokumentacji transakcyjnej.

SpA?A�ka Nowe Jaworzno Grupa TAURON powstaA�a poprzez wydzielenie zorganizowanej czA�A�ci przedsiA�biorstwa z TAURON Wytwarzanie S.A. i rozpoczA�A�a dziaA�alnoA�A� w kwietniu 2017 roku.

Obecne zaawansowanie budowy bloku 910MW w Jaworznie przekroczyA�o 60%.

Blok bA�dzie przystosowany do speA�nienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony A�rodowiska, znacznie ograniczajA�c emisje CO2 oraz pozostaA�ych gazA?w emisyjnych.

Blok o sprawnoA�ci 45,9% netto budowany jest w technologii wA�glowej na parametry nadkrytyczne
z wyprowadzeniem mocy liniA� 400 kV, przyA�A�czonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zuA?ycie wA�gla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w wiA�kszoA�ci bA�dzie pochodziA� z kopalA� Grupy TAURON. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Po zakoA�czeniu inwestycji, ze wzglA�du na ponad 10% wzrost sprawnoA�ci w stosunku do blokA?w oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 ubiegA�ego wieku do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagaA� polityki klimatycznej, blok bA�dzie przygotowany pod budowA� instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

(informacja prasowa)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.