ObradowaA�a komisja „Mieszkania za remont”

Udostępnij na:

remont lokalW A�rodA� 20 wrzeA�nia br., w siedzibie MZNK zebraA�a siA� SpoA�eczna Komisja Mieszkaniowa, ktA?ra zaopiniowaA�a wnioski o przydziaA� mieszkania za remont. Jednostka ogA�asza listA� osA?b uprawnionych do zawarcia umowy.

facebook buttonSpoA�eczna Komisja Mieszkaniowa pod kierownictwem zastA�pcy prezydenta miasta Tadeusza Kaczmarka zaopiniowaA�a wszystkie wnioski o przydziaA� mieszkaA� gminnych przeznaczonych do remontu w oparciu o regulamin Komisji i sporzA�dziA�a listA� osA?b, ktA?re sA� uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na udostA�pnienie mieszkania gminnego w celu wykonania remontu.

- Program mieszkanie za remont to nowoA�A� w naszym mieA�cie. Jest realnA� odpowiedziA� na potrzeby i oczekiwania jaworznian, jednoczeA�nie stanowi szansA� na zmniejszenie liczby pustostanA?w w naszej gminieA� a�� powiedziaA� zastA�pca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

RuszyA� program a�zMieszkanie za remonta�?

WpA�ynA�A�o 228 wnioskA?w na mieszkanie za remont

Jak czytaA� listA�?

Do tego artykuA�u zaA�A�czone sA� dwa pliki. Pierwszy zawiera listA� 39 mieszkaA� oraz imiona i nazwiska osA?b, ktA?re sA� uprawnione do zawarcia umowy z MZNK. Drugi plik zawiera kompletnA� listA� 50 mieszkaA� gminnych, ktA?re byA�y przeznaczone do programu wraz z nazwiskami osA?b, ktA?re ubiegaA�y siA� o przydziaA� kaA?dego mieszkania i liczbA� punktA?w jakA� uzyskaA�y w trakcie oceny ich wnioskA?w.

Listy dostA�pne sA� takA?e w siedzibie MZNK przy ul. PA?A�nocnej 9b.

Ile mieszkaA� zostaA�o przyznanych?

Na szeA�A� spoA�rA?d oferowanych mieszkaA� nie byA�o chA�tnych. Na piA�A� kolejnych byA�y zA�oA?one wnioski, ale jedyne osoby, ktA?re te wnioski zA�oA?yA�y otrzymaA�y moA?liwoA�A� wynajA�cia innego mieszkania. Widnieje pod nimi zapis a�zbrak osA?b uprawnionych do przydziaA�ua�?.

W przypadku gdy w toku oceny wnioskA?w dwie osoby ubiegajA�ce siA� o przydziaA� tego samego mieszkania zdobyA�y takA� samA� liczbA� punktA?w, o kolejnoA�ci na liA�cie decydowaA�a data zA�oA?enia wniosku.

Co dalej?

Osoby, ktA?rych nazwiska znajdujA� siA� na liA�cie otrzymajA� skierowania do zawarcia umowy o udostA�pnienie lokalu celem wykonania remontu.

Przypominamy, ze zgodnie z uchwaA�A� taki remont moA?e trwaA� maksymalnie 4 miesiA�ce. W czasie jego trwania najemcy bA�dA� zobowiA�zani do uiszczania jedynie opA�at za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK, wnioskodawcy bA�dA� mogli podpisaA� z jednostkA� bezterminowA� umowA� najmu mieszkania.

Gdzie zgA�aszaA� siA� po informacje?

Na pytania dotyczA�ce programu Mieszkanie za remont odpowiadajA� pracownicy DziaA�u PrzydziaA�A?w MieszkaA� MZNK, ktA?ry znajduje siA� w siedzibie jednostki przy ul. PA?A�nocnej 9b, na 3 piA�trze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziaA�ku do A�rody i w piA�tki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.


W zwiA�zku z licznymi pytaniami dotyczA�cymi punktacji przyznawanej wnioskom w programie Mieszkanie za remont MZNK publikuje kryteria kwalifikacji punktowej przyjA�te przez SpoA�ecznA� KomisjA� MieszkaniowA�.

Wnioski o przydziaA� mieszkania w ramach programu Mieszkanie za remont przeszA�y wstA�pnA� ocenA� pod wzglA�dem wymogA?w formalnych okreA�lonych w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie. Wnioski niekompletne lub niespeA�niajA�ce wymogA?w zostaA�y odrzucone. Natomiast te pozytywnie ocenione zostaA�y przekazane do zaopiniowania SpoA�ecznej Komisji Mieszkaniowej.

Komisja dziaA�a na podstawie wewnA�trznego regulaminu, w ktA?rym okreA�lona jest miA�dzy innymi kwalifikacja punktowa warunkA?w zamieszkania w programie Mieszkanie za remont. Przy przydziale punktA?w poszczegA?lnym wnioskodawcom komisja uwzglA�dnia miA�dzy innymi: powierzchniA� mieszkalnA� na jednA� osobA� w dotychczas zajmowanym mieszkaniu, miejsce zamieszkania, liczebnoA�A� rodziny (np. rodziny wielodzietne oraz samotne matki lub ojcowie otrzymujA� dodatkowe punkty), posiadanie orzeczenia o niepeA�nosprawnoA�ci i inne.

PeA�na punktacja przydzielana przez komisjA� w zaA�A�czniku poniA?ej.

Mieszkanie za remont. Lista osA?b uprawnionych do podpisania umowy.
Mieszkanie za remont. Lista mieszkaA� z punktacjA� wnioskodawcA?w..
Punktacja – Mieszkanie za remont
Autor: MZNK Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.