70. rocznica Akcji WisA�a

Udostępnij na:

akcja wisla 2017WA�adze miasta, bliscy ofiar i mieszkaA�cy Jaworzna oddali hoA�d wiA�zionym i zamordowanym w jaworznickim obozie pracy w Jaworznie. W sobotA� przy pomniku WiA�A?niA?w Ofiar Obozu Pracy w Jaworznie odbyA�y siA� uroczystoA�ci upamiA�tniajA�ce 70. rocznicA� Akcji „WisA�a”. W intencji ofiar odprawiona zostaA�a Msza AswiA�ta w obrzA�dku greckokatolickim.

facebook buttonW uroczystoA�ciach udziaA� wziA�A�o kilkadziesiA�t osA?b, w tym byli wiA�A?niowie obozu, wA�adze Jaworzna, Andrij Deszczycia – ambasador Ukrainy w Polsce, przedstawiciele placA?wek dyplomatycznych i wojewA?dztwa A�lA�skiego, delegacja ZwiA�zku UkraiA�cA?w w Polsce, przedstawiciele spoA�ecznoA�ci A?ydowskiej i niemieckiej, mA�odzieA?.

W imieniu wA�adz miasta kwiaty zA�oA?yA� Prezydent Miasta PaweA� Silbert oraz Sekretarz Miasta Ewa SideA�ko-Paleczny.

W MA�odzieA?owym Domu Kultury im. JaworzniakA?w na Osiedlu StaA�ym odbyA�a siA� dalsza czA�A�A� uroczystoA�ci wraz z okolicznoA�ciowA� wystawA� pamiA�tkowych zdjA�A�.

70. rocznica akcji a�zWisA�aa�? a�� A?emkowie 1947-2017

akcja wisla 2017 3

Na terenach leA�nych, na poA�udniowy zachA?d od kopalni wA�gla „Jan Kanty”, pomiA�dzy Osiedlem StaA�ym a PodA�A�A?em istnieje miejsce pochA?wku wiA�A?niA?w Centralnego Obozu Pracy (COP) w Jaworznie, podlegA�ego w latach 1945-1956 Ministerstwu BezpieczeA�stwa Publicznego. Na pomniku tym widnieje napis: „ZdaA�o siA� oczom gA�upich, A?e pomarli, a oni trwajA� w pokoju”. ZaA� na trzech tablicach wypisano w trzech jA�zykach – polskim, ukraiA�skim i niemieckim, jednakowej treA�ci napis: „PamiA�ci PolakA?w, UkraiA�cA?w, NiemcA?w, tych wszystkich, ktA?rzy cierpieli tu niewinnie jako ofiary terroru komunistycznego, wiA�zionych, zamordowanych, zmarA�ych w latach 1945-1956 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w hoA�dzie potomnia�?.

OdsA�oniA�cie pomnika z udziaA�em prezydentA?w Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra KwaA�niewskiego i Ukrainy – Leonida Kuczmy miaA�o miejsce 23 maja 1998 roku.

Wyzwolenie Jaworzna, a w nim niemieckiego obozu koncentracyjnego „Neu-Dachs” nie zakoA�czyA�o tragicznej historii tego miejsca. Po przeniesieniu dziaA�aA� frontowych na zachA?d, do tego obozu zwanego pA?A?niej Centralnym Obozem Pracy zaczA�A�y napA�ywaA� pierwsze transporty jeA�cA?w niemieckich oraz A?oA�nierzy organizacji podziemnych AK i BatalionA?w ChA�opskich.

akcja wisla 2017 2

Istnienie obozu zapewniaA�y ustawy prawne ustanowione dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 13 listopada 1944 roku. WiA�A?niowie osadzeni w obozie na czas nieograniczony byli poddani przymusowej pracy w miejscowych kopalniach.

Drugi etap funkcjonowania obozu w czasie powojennym rozpoczA�A� siA� 5 maja 1947 roku. Nowym dostarczycielem siA�y roboczej stali siA� UkraiA�cy z terenA?w wschodniej Polski posA�dzani o wspA?A�udziaA� z nacjonalistycznA� ukraiA�skA� organizacjA� terrorystycznA� pod nazwA� UkraiA�ska PowstaA�cza Armia (UPA). SwojA� terrorystycznA� dziaA�alnoA�ciA� wobec ludnoA�ci polskiej na terenach Beskidu Niskiego i Bieszczad sprawili, A?e wiosnA� 1947 roku Wojsko Polskie przeprowadziA�o akcjA� „WisA�a”, w celu zlikwidowania UPA poprzez wysiedlenie ludnoA�ci ukraiA�skiej. Opornych osadzono m.in. w COP w Jaworznie.

Trzecim i ostatnim etapem funkcjonowania obozu byA�o wiA�zienie progresywne, do ktA?rego kierowano od 1950 roku a�zniepoprawnA� mA�odzieA? polskA�a�?. Bardzo trudne warunki obozowe: gA�A?d, ciA�A?ka praca, brak lekA?w, nieludzkie traktowanie wiA�A?niA?w, powodowaA�y bardzo czA�ste zgony. WedA�ug ksiA�gi zmarA�ych Centralnego ZarzA�du ZakA�adA?w Karnych, w COP w Jaworznie w latach 1945-1949 zmarA�o okoA�o 10 tysiA�cy osA?b. Aswiadczy to dobitnie o eksterminacyjnym traktowaniu wiA�A?niA?w.

ZwA�oki ofiar poczA�tkowo chowano na cmentarzu w Jaworznie, pA?A?niej w pobliskich lasach. Las doskonale ukrywaA� masowe pochA?wki. Kontrowersyjna decyzja umoA?liwiaA�a zaoszczA�dzenie miejsc na przepeA�niajA�cych siA� miejskich cmentarzach.

MateriaA� pochodzi ze strony www.um.jaworzno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.