Autonomiczne pojazdy w Jaworznie?

Udostępnij na:

list_intencyjny2 (Medium)W Jaworznie podjA�to nowe pola wspA?A�pracy, ktA?re majA� rozwinA�A� krajowy rynek e-mobility. ZaangaA?owanie miasta w utworzenie specjalnej strefy prawnej umoA?liwiajA�cej w przyszA�oA�ci poruszanie siA� w ruchu miejskim pojazdA?w autonomicznych nabiera konkretnych ksztaA�tA?w. Prezydent Jaworzna PaweA� Silbert, prof. nzw. dr hab. inA?. Marcin AslA�zak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Piotr Jelski – Prezes ZarzA�du Comtegra S.A., podpisali we wtorek, 8 sierpnia br., porozumienie, ktA?re pozwoli na kontynuowanie prac przy wdraA?aniu autonomizacji pojazdA?w.

facebook buttonOgA?lnoA�wiatowe technologiczne trendy w branA?y automotive wyraA?nie wskazujA�, A?e w najbliA?szych latach najwaA?niejszym kierunkiem rozwoju transportu drogowego – zarA?wno osobowego jak i towarowego, bA�dzie stworzenie pojazdA?w autonomicznych (samosterujA�cych) oraz podniesienie udziaA�u iloA�ciowego pojazdA?w zasilanych energiA� elektrycznA�. W tym celu niezbA�dne staje siA� opracowanie wytycznych prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, umoA?liwiajA�cych eksploatacjA� w sposA?b speA�niajA�cy oczekiwania uA?ytkownikA?w, przedsiA�biorcA?w iA�producentA?w, przy poA�wiA�ceniu maksimum atencji kwestiom bezpieczeA�stwa fizycznego i cyfrowego.

list_intencyjny7 (Medium)

- ObjA�cie Jaworzna eksperymentalnA� strefA� testowania aut elektrycznych i autonomicznych to jedna z koncepcji na rozwA?j e-mobility w mieA�cie. MoA?liwe to bA�dzie dziA�ki specjalnej strefie prawnej, o utworzeniu ktA?rej rozmawialiA�my w czasie tegorocznej debaty Miasta Idei – mA?wi PaweA� Silbert Prezydent Jaworzna - Nasza deklaracja bycia czA�A�ciA� takiego projektu wzbudziA�a duA?e zainteresowanie w branA?y. Kolejne spotkania i rozmowy utwierdzajA� mnie w przekonaniu, A?e to perspektywiczny kierunek i szansa dla Jaworzna. StrefA� objA�te byA�oby caA�e miasto, pojazdy miaA�yby sprawdzaA� siA� w normalnym ruchu miejskim, jednak do tego trzeba siA� odpowiednio przygotowaA� i to wyzwanie podejmujemy.

W skA�ad organizacji realizujA�cych postawione cele wchodzA�: Miasto Jaworzno – reprezentujA�ce samorzA�d terytorialny, Instytut Transportu Samochodowego – przedstawiciel nauki polskiej oraz firma Comtegra S.A. – ze strony przedsiA�biorcA?w. Prace realizowane bA�dA� w ramach trzech zaleA?nych A�cieA?ek: strategicznej, ktA?ra bA�dzie dedykowana problematyce legislacyjnej w obszarach prawa krajowego, jak i regulacji lokalnych; eksperymentalnej – poA�wiA�conej pracom badawczym i rozwojowym oraz implementacyjnej, ktA?ra pozwoli na wyprA?bowanie w organizmie miejskim wypracowanych rozwiA�zaA� organizacyjnych i technicznych. Miejscami realizacji poszczegA?lnych faz bA�dA� odpowiednio: faza pierwsza i druga: Warszawa i Jaworzno, faza trzecia: Jaworzno.

list_intencyjny (Medium)

- CieszA� siA�, A?e Instytut Transportu Samochodowego – lider w dziedzinie badaA� w szerokorozumianym transporcie drogowym – jest stronA� pierwszego w Polsce porozumienia, ktA?re umoA?liwi bezpieczne testowanie i wdraA?anie do ruchu drogowego w Polsce pojazdA?w autonomicznych – podkreA�liA� prof. nzw. dr hab. inA?. Marcin AslA�zak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

PoniewaA? tworzenie strefy testA?w takich pojazdA?w, szczegA?lnie w kontekA�cie pojazdA?w autonomicznych, wiA�zaA�oby siA� z szeregiem uwarunkowaA� prawnych, celowe staje siA� nawiA�zanie wspA?A�pracy pomiA�dzy podmiotami na styku samorzA�du, biznesu oraz nauki. Co to oznacza dla mieszkaA�cA?w? Posiadanie wA�asnego samochodu generuje dodatkowe koszty (m.in. ubezpieczenie, eksploatacja), a wraz z upA�ywem czasu notujemy znacznA� utratA� jego wartoA�ci. Jednak przede wszystkim nie musimy siA� zastanawiaA� co dzieje siA� z samochodem w momencie kiedy z niego nie korzystamy. Taki samochA?d a�zdopasuje siA�a�? do ruchu w mieA�cie i caA�y czas bA�dzie a�zczytaA�a�? miejskA� infrastrukturA�, a dziA�ki temu bA�dzie siA� poruszaA� znacznie sprawniej.

- Nawet biorA�c pod uwagA� zagroA?enia i wyzwania zwiA�zane z pojazdami autonomicznymi – rozwA?j w tym kierunku jest nieunikniony. Opowiadamy siA� po stronie biorA�cej odpowiedzialnoA�A� za ksztaA�t i przyszA�oA�A� tego kierunku w kraju. DziA� udowadniamy, A?e nawet kraj nieposiadajA�cy wysoko rozwiniA�tego przemysA�u samochodowego jest w stanie doA�oA?yA� znaczA�cA� cegieA�kA� do A�wiatowego trendu – zaznacza Piotr Jelski – Prezes ZarzA�du Comtegra S.A.

list_intencyjny4 (Medium)

- PoniewaA? realizacja tego wyzwania samodzielnie zdaje siA� byA� niemoA?liwa dlatego rozpoczA�liA�my poszukiwania partnerA?w, ktA?rzy uzupeA�niA� spektrum naszych kompetencji a�� mA?wi Dariusz Skonieczny, Dyrektor Rozwoju Biznesu Comtegra S.A. - DziA�ki wspA?A�pracy z Instytutem Transportu Samochodowego udaA�o nam siA� okreA�liA� katalog zasobA?w niezbA�dnych do realizacji projektu. SzczA�A�liwie okazaA�o siA� teA?, A?e jest w Polsce miasto otwarte na innowacje i zainteresowane pracami nad okreA�leniem organizacyjnego i technologicznego a�zprogu wejA�ciaa�?. W Jaworznie znaleA?liA�my miejsce, wA�ktA?rym przeprowadzimy prace badawczo-rozwojowe, w ktA?rych wyniku spodziewamy siA� otrzymaA� klarowne wytyczne i narzA�dzia pozwalajA�ce na wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Z racji zA�oA?onoA�ci zagadnienia i majA�c na uwadze szybkoA�A� zachodzA�cych we wspA?A�czesnym A�wiecie zmian niemoA?liwym wydaje siA� podjA�cie takiego wyzwania przez pojedyncze organizacje: urzA�dy odpowiedzialne za regulacje, miasta, jednostki naukowe czy przedsiA�biorcA?w. RozumiejA�c powyA?szA� zA�oA?onoA�A� i wierzA�c w moA?liwoA�A� osiA�gniA�cia przez PolskA� miana lidera rewolucji transportowej, ktA?rej jesteA�my A�wiadkami, podjA�to dziaA�anie majA�ce na celu budowA� aliansu, ktA?ry swymi kompetencjami pokryje moA?liwie najwiA�kszA� liczbA� obszarA?w. Podpisany list okreA�la pola wspA?A�pracy w zakresie opracowania katalogu warunkA?w minimalnych, niezbA�dnych do dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdA?w samosterujA�cych w polskich miastach.

Dlaczego bA�dziemy jeA?dziA� autonomicznymi pojazdami? Bo to nieuniknione, zaawansowane prace trwajA� od lat, a pytanie powinno brzmieA� nie a�zdlaczegoa�? lub a�zczya�? a nawet a�zkiedya�?.

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.