Propozycje nowych nazw ulic

Udostępnij na:

zespol nazewnictwa ulicPrzed 1 wrzeA�nia br. 25 jaworznickich ulic zmieni swoje nazwy. To delegacja ustawowa zobowiA�zujA�ca samorzA�dy do zmiany nazw ulic, placA?w i skwerA?w nawiA�zujA�cych do symboli komunizmu. W mieA�cie zakoA�czyA�y siA� konsultacje, w ramach ktA?rych mieszkaA�cy zgA�aszali swoje propozycje. WkrA?tce w Jaworznie pojawiA� siA� nowe nazwy ulic. WA�rA?d propozycji sA� m. in.: hetm. StanisA�awa A�A?A�kiewskiego, Na Stoku, KrysztaA�owa, czy GA?rnikA?w z Danuty. Zanim to jednak nastA�pi peA�ny wykaz nowych nazw zostanie podany do publicznej wiadomoA�ci wraz z krA?tkimi notkami lub opisem, uzasadniajA�cymi przyjA�cie danej nazwy.facebook button- OtrzymaliA�my zwrotnA� informacjA� z Instytutu PamiA�ci Narodowej odnoszA�cA� siA� do nowych nazw ulic. Wszystkie uzyskaA�y pozytywnA� opiniA�. Teraz podajemy je do publicznej wiadomoA�ci, aby zapoznali siA� z nimi mieszkaA�cy. WA�aA�ciwe projekty uchwaA� trafiA� na sierpniowA� sesjA� Rady Miejskiej w Jaworznie – tA�umaczy Ewa SideA�ko-Paleczny, Sekretarz Miasta.

ZA�oA?one przez mieszkaA�cA?w propozycje zostaA�y rozpatrzone przez Miejski ZespA?A� Nazewnictwa ObiektA?w Publicznych w Jaworznie oraz zarekomendowane Prezydentowi Miasta. Na dalszym etapie opiniowaA� je IPN. PoniA?ej publikujemy propozycje nowych nazw ulic, ktA?re trafiA� pod obrady rady. Ewentualne uwagi do propozycji moA?na w terminie do 21 lipca br. kierowaA� do WydziaA�u Geodezji i Kartografii (ul. Grunwaldzka 52 lub mailowo na adres: ulice@um.jaworzno.pl).

WiA�cej informacji pod nr tel. 32 / 618 17 33.

Lp. Dotychczasowa nazwa Dzielnica Nowa propozycja KrA?tka informacja
1. Adolfa Warskiego Osiedle StaA�e Radosna Ulica Radosna zostaje przedA�uA?ona o dodatkowy odcinek drogi noszA�cej do tej pory nazwA� Warskiego.
2. DA�browszczakA?w Osiedle StaA�e EnergetykA?w NieistniejA�ca czA�A�A� tej ulicy przebiega na terenie elektrowni, pozostaA�a czA�A�A� jest przedA�uA?eniem ulicy EnergetykA?w i bA�dzie stanowiA� jej kontynuacjA�.
3. MaA�gorzaty Fornalskiej GA?ra Piasku Dolomitowa Nazwa zwiA�zana z poA�oA?eniem drogi. Ulica biegnie w kierunku nieczynnego juA? kamienioA�omu, w ktA?rym eksploatowano dolomit do produkcji cementu.
4. Marii Koszutskiej JeleA� JA?zefa Macy JA?zef Maca (1914 -1994). A�oA�nierz w 5. PuA�ku Piechoty LegionA?w w Wilnie i na Westerplatte. OtrzymaA� liczne odznaczenia i medale, m. in. KrzyA? OA�wiA�cimski, odznakA� „Za zasA�ugi dla Miasta GdaA�ska”, Srebrny KrzyA? Orderu Virtuti Militari.
5. PawA�a Findera DA�browa Narodowa Kameralna KrA?tka, wA�ska uliczka, bez zabudowy mieszkaniowej. Nazwa oddaje jej spokojny charakter.
6. Stefana A�A?A�kiewskiego Centrum hetm. StanisA�awa A�A?A�kiewskiego Hetman StanisA�aw A�A?A�kiewski (1547 – 1620). PoprowadziA� wojska Rzeczpospolitej do zwyciA�stwa nad czterokrotnie liczniejszymi Rosjanami w bitwie pod KA�uszynem. ZginA�A� w bitwie pod CecorA�.
7. Teodora Duracza Bory KrysztaA�owa Nazwa zaproponowana przez wszystkich mieszkaA�cA?w tej ulicy.
8. Gwardii Ludowej Jeziorki Arnolda Preglera Arnold Pregler (1897 – 1943). LeA�niczy z Jeziorek. LeA�niczA?wka byA�a punktem kontaktowym dla leA�nej grupy Gwardii Ludowej PPS. W 1943 roku za dziaA�alnoA�A� konspiracyjnA� aresztowany przez Gestapo z caA�A� rodzinA�. ZostaA� rozstrzelany.
9. Henryka Rutkowskiego Pszczelnik Franciszka Racka Franciszek Racek (1874 – 1961). W latach 1912-1937 naczelnik, pA?A?niej burmistrz Jaworzna. AngaA?owaA� siA� w edukacjA� i rozwA?j mA�odzieA?y, powoA�aA� Komitet Rozbudowy Miasta. Prezes miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego „SokA?A�”.
10. WA�adysA�awa Hibnera Pszczelnik Franciszka Schattanka Franciszek Schattanek (1869-1903). Od 1892 r. piastowaA� urzA�d Naczelnika Gminy. Po uzyskaniu praw miejskich przez Jaworzno w 1901 r. – pierwszy Burmistrz Jaworzna w latach 1901 – 1903.
11. KoA�ciuszkowcA?w Osiedle StaA�e Aurelii Stachurki Aurelia Stachurka (1924 – 2007). W 1947 w ChabA?wce udzieliA�a pomocy A?oA�nierzom AK, skazana na 5 lat wiA�zienia. W ankiecie personalnej miaA�a napisane „wrA?g Polski”. W 1978 pilnowaA�a krzyA?a na Osiedlu StaA�ym w miejscu, gdzie miaA� powstaA� koA�ciA?A�. PisaA�a wiersze, opowiadania, szkice literackie. Pochowana na cmentarzu w Wilkoszynie.
12. Franciszka Zubrzyckiego DA�browa Narodowa / A?ubowiec GA?rnikA?w z „Danuty” Nazwa upamiA�tniajA�ca A�mierA� 18 gA?rnikA?w. 26 sierpnia 1954 roku w przynaleA?A�cej do kopalni Komuna Paryska upadowej „Danuta” doszA�o do tragedii. Wyrobisko pochA�onA�A�a woda. Wszyscy pracujA�cy tam wA?wczas gA?rnicy zginA�li.
13. gen. Grzegorza KorczyA�skiego Byczyna Na Stoku Nazwa zwyczajowa, z uwagi na poA�oA?enie ulicy przy dawnym A?rA?dle „Stok”.
14. Adama Rapackiego Byczyna gen. JA?zefa Hallera JA?zef Haller (1873 – 1960). GeneraA� broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczA�cy ZHP, dziaA�acz polityczny i spoA�eczny. Kawaler OrderA?w OrA�a BiaA�ego i Virtuti Militari. O udziale jaworznian, ochotnikA?w, w ramach Armii Polskiej generaA�a Hallera informuje nas tablica umieszczona na budynku Muzeum Miasta Jaworzna.
15. Hanki Sawickiej Osiedle StaA�e Wincentego Muchy Wincenty Mucha (1910 – 1978). UtworzyA� I Samodzielny Hufiec Harcerzy w MoA�cicach. W latach okupacji dziaA�aA� w ramach Szarych SzeregA?w w Hufcu MoA�cice, a nastA�pnie w ChorA�gwi Krakowskiej, dodatkowo wspA?A�pracujA�c z AK. W 1948 roku zostaA� aresztowany i skazany na 8 lat wiA�zienia pod zarzutem przynaleA?noA�ci do organizacji WiN. W 1955 roku wyszedA� na wolnoA�A� i wrA?ciA� do Jaworzna.
16. Juliana LeA�skiego Byczyna Pyrzowiec Zwyczajowa nazwa miejscowa, dla okreA�lenia istniejA�cego tu A?rA?dA�a „Pyrzowiec”.
17. MarszaA�ka Georgija A�ukowa Byczyna A�ukowa Nazwa potocznie uA?ywana przez mieszkaA�cA?w Byczyny.
18. Tomasza Baranowskiego Byczyna Abstorskich 15 lipca 1943 roku gestapo dokonaA�o aresztowania w leA�niczA?wce LeA�niczego z Byczyny MieczysA�awa Abstorskiego z rodzinA� i nadleA�niczego Franciszka Abstorskiego z rodzinA�. Franciszkowi i MieczysA�awowi przypisano waA?nA� rolA� w ruchu partyzanckim.
19. Juliana Bruna Byczyna Ireny OdrzywoA�ek Irena OdrzywoA�ek (1925 – 1946). Mieszkanka Byczyny, po wojnie byA�a straA?niczkA� krakowskiego wiA�zienia. W 1946 r. braA�a udziaA� w akcjiA� uwolnienia wiA�A?niA?w. WspA?A�pracowaA�a z partyzantami. ZostaA�a aresztowana w Gliwicach. Po Po ekspresowym procesie zostaA�a zgA�adzona w wiA�zieniu przy ulicy MikoA�owskiej w Katowicach. W 2016 roku zostaA�a poA�miertnie uhonorowana odznakA� Za zasA�ugi w pracy penitencjarnej.
20. Marcelego Nowotki DA�browa Narodowa WA�adysA�awa LichtaA�skiego WA�adysA�aw LichtaA�ski (1937 -A� 2004).A� DziaA�aA� na rzecz jaworznickich niepeA�nosprawnych dzieci i mA�odzieA?y z upoA�ledzeniem umysA�owym i fizycznym. Przez wiele lat byA� przewodniczA�cym KoA�a Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz OsA?b z UpoA�ledzeniem UmysA�owym w Jaworznie, oraz czA�onkiem ZarzA�du GA�A?wnego Stowarzyszenia w Warszawie. DziA�ki niemu w Jaworznie powstaA�y: OA�rodek Rehabilitacyjny przy ul. SuliA�skiego, Warsztat Terapii ZajA�ciowej iA�OA�rodek Wczesnej Interwencji przy ul. Chopina, oraz Asrodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Szczakowskiej. ZmarA� po ciA�A?kiej chorobie.
21. Mariana Buczka DA�browa Narodowa Dziunikowskich Kazimierz Dziunikowski (1902 – 1992) Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. ZasA�uA?ony dla miasta sztygar w dozorze gA?rniczym. Po wojnie wieloletni dyrektor jaworznickich kopalA�. AngaA?owaA� siA� w wiele akcji spoA�ecznych. Olga Dziunikowska (1903 a�� 1993), A?ona Kazimierza, Uzdolniona malarka amatorka. Bohdan Dziunikowski (1930 -2012) syn Kazimierza i Olgi. Profesor zwyczajny fizyki AGH, wybitny specjalista w dziedzinie radiometrycznych metod analitycznych (twA?rca niektA?rych z tych metod), wspaniaA�y wykA�adowca, autor cenionych podrA�cznikA?w akademickich, ekspert MiA�dzynarodowej Agencji Energii Atomowej, wielki patriota. Laureat wielu nagrA?d, odznaczony ZA�otym KrzyA?em ZasA�ugi, KrzyA?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.
22. Oskara Langego Osiedle StaA�e gen. Feliksa KamiA�skiego Feliks KamiA�ski (1886 – 1940). GeneraA� rozstrzelany przez NKWD w 1940 r. w Charkowie. CzA�onek ZwiA�zku Strzeleckiego, podporucznik artylerii w Legionach Polskich. Uczestnik I Wojny Aswiatowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Za bohaterstwo okazane w wojnie odznaczony KrzyA?em Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. PeA�niA� funkcje adiutanta marsz. JA?zefa PiA�sudskiego.
23. Wincentego Pstrowskiego Centrum Roberta Domsa Robert Doms (ok. 1855 -1916). WykupiA� pola gA?rnicze w okolicy Rudnej GA?ry w gminie JeleA�, gdzie w 1873 roku powstaA�y dwa szyby, noszA�ce nazwy Robert I i Robert II. WA�aA�nie Roberta Domsa uwaA?a siA� za twA?rcA� i pierwszego wA�aA�ciciela dzisiejszej kopalni Sobieski, utrzymujA�cej wizerunek Jaworzna jako miasta bogatego i opierajA�cego przemysA� na tym cennym surowcu, zaopatrujA�c jaworznickie elektrownie.
24. WA�adysA�awa Kniewskiego Pszczelnik GryfitA?w RA?d GryfitA?w w historii pojawiA�A� siA� ok. XII wieku. Wielu przedstawicieli tego rodu zajmowaA�o wyA?sze urzA�dy na dworach ksiA�A?A�t piastowskich. Z tego rodu wywodziA� siA� pierwszy, wedle przekazA?w A?rA?dA�owych, wA�aA�ciciel okolic Jaworzna, czyli Klemens Magnus Gryfita z rodu AswiebodzicA?w. Jego ojciec Klemens Klimontowic pochodzA�cy z maA�opolski, a sA�uA?A�cy na dworze ksiA�cia Konrada Mazowieckiego za zasA�ugi wobec ksiA�cia Kazimierza Opolskiego otrzymaA� wielkie nadania w pobliA?u Jaworzna. Na karty historii Polski wpisaA� siA� ufundowaniem klasztoru siA?str benedyktynek w StaniA�tkach, ktA?ry byA� zwiA�zany pA?A?niej z klasztorem w TyA�cu. Do fundacji doA�A�czyli bracia Klemensa: Jan, Andrzej i WierzbiA�ta.
25. Leona Kruczkowskiego Wysoki Brzeg Nad PrzemszA� Ulica biegnA�ca rA?wnolegle, do nieopodal przepA�ywajA�cej rzeki Przemszy.

Co z dotychczasowymi dokumentami?

Zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej zmiana nazwy nie bA�dzie miaA�a wpA�ywu na waA?noA�A� dokumentA?w zawierajA�cych nazwA� dotychczasowA� (tj. dowodA?w osobistych, ktA?re zawierajA� meldunek, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego). BA�dzie moA?na uA?ywaA� ich tak dA�ugo, aA? stracA� waA?noA�A�. Przy utracie waA?noA�ci dokumentA?w trzeba pamiA�taA�, aby je zaktualizowaA� pod kA�tem nowych ulic. Zgodnie z obowiA�zujA�cA� w mieA�cie uchwaA�A� Rady Miejskiej, przy wymianie tego typu dokumentA?w nie bA�dA� pobierane opA�aty. Dla mieszkaA�cA?w nie bA�dzie zatem A?adnych dodatkowych kosztA?w, oprA?cz wykonania fotografii.

Zmian nie trzeba bA�dzie dokonywaA� rA?wnieA? w urzA�dzie skarbowym, gdyA? ta instytucja bazuje na numerze PESEL. Jedynie w przypadku posiadania konta bankowego trzeba bA�dzie tam dokonaA� zgA�oszenia zmiany nazwy ulicy. Ponadto pisma oraz postA�powania sA�dowe i administracyjne w sprawach dotyczA�cych zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w ksiA�gach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzA�dowych bA�dA� wolne od opA�at.

Koszty poniosA� natomiast przedsiA�biorcy, ktA?rzy bA�dA� musieli ewentualnie wyrobiA� nowe pieczA�tki oraz uaktualniA� dane KRS, a takA?e wymieniA� szyldy, wizytA?wki czy papier firmowy. Firmy bA�dA� musiaA�y rA?wnieA? zmieniA� treA�A� ogA�oszeA� i reklam, a swoich kontrahentA?w poinformowaA� o zmianie adresu korespondencyjnego.

MateriaA� pochodzi ze strony www.jaworzno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.