Polski Fundusz Rozwoju wesprze budowA� bloku Elektrowni

Udostępnij na:

31_05_2017_jaworzno_fotojerbastudio_014TAURON Polska Energia podpisaA� z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie okreA�lajA�ce wstA�pne warunki zaangaA?owania w realizacjA� budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR wyraziA� wstA�pne zainteresowanie zainwestowaniem kwoty 880 mln zA�.
– Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie jest obecnie najwiA�kszA� inwestycjA� realizowanA� w ramach ambitnego programu inwestycyjnego Grupy. MyA�lA�c dA�ugoterminowo o rozwoju Grupy TAURON oraz o bezpieczeA�stwie energetycznym systematycznie inwestujemy w nowe moce wytwA?rcze, dbajA�c jednoczeA�nie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania umoA?liwiajA�ce utrzymanie wskaA?nikA?w zadA�uA?enia na bezpiecznym poziomie, a tym samym zachowanie stabilnoA�ci finansowej a�� podkreA�la prezes Filip Grzegorczyk, prezes zarzA�du TAURON Polska Energia.

facebook buttonFormalnie stronami porozumienia sA� TAURON Polska Energia S.A. oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych a�� KapitaA�owy Fundusz Inwestycyjny ZamkniA�ty AktywA?w Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych a�� DA�uA?ny Fundusz Inwestycyjny ZamkniA�ty AktywA?w Niepublicznych, ktA?rych czA�A�ciA� portfela inwestycyjnego zarzA�dza Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Na podstawie porozumienia Fundusze wyraziA�y wstA�pne zainteresowanie zainwestowaniem w Projekt A�A�cznie kwoty 880 mln zA�, w drodze obejmowania przez Fundusze nowych udziaA�A?w w spA?A�ce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., bA�dA�cej obecnie jednoosobowA� spA?A�kA� TAURON Polska Energia, ktA?ra realizuje Projekt.

31_05_2017_jaworzno_fotojerbastudio_007 szydlo (1)

SpA?A�ka Nowe Jaworzno Grupa TAURON powstaA�a poprzez wydzielenie zorganizowanej czA�A�ci przedsiA�biorstwa z TAURON Wytwarzanie i rozpoczA�A�a dziaA�alnoA�A� 3 kwietnia. Utworzenie wyodrA�bnionego podmiotu dedykowanego do realizacji jednej konkretnej inwestycji umoA?liwi zmianA� dotychczasowego modelu finansowania budowy bloku 910 MW co w konsekwencjiA� pozwoli na ograniczenie wpA�ywu wydatkA?w zwiA�zanych z tA� inwestycjA� na bilans Grupy TAURON.

Nowa Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025 zakA�ada, A?e realizacja budowy bloku 910 MW w Jaworznie bA�dzie prowadzona w nowej formule finansowania polegajA�cej na obejmowaniu udziaA�A?w spA?A�ki Nowe Jaworzno Grupa TAURON przez partnerA?w zewnA�trznych, , przy zaA�oA?eniu utrzymywania przez TAURON Polska Energia pakietu kontrolnego spA?A�ki Nowe Jaworzno Grupa TAURON.

Porozumienie reguluje kluczowe warunki potencjalnej wspA?A�pracy oraz wyraA?a wolA� stron prowadzenia w dobrej wierze dalszych negocjacji. PrzystA�pienie Funduszy do Projektu bA�dzie uzaleA?nione od wynikA?w szczegA?A�owej analizy Projektu przez Fundusze, uzgodnienia przez strony i speA�nienia warunkA?w dotyczA�cych dokumentacji transakcji oraz uzyskania przez Fundusze wymaganych zgA?d inwestycyjnych na uczestnictwo w Projekcie.

Porozumienie obowiA�zuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

Obecne zaawansowanie budowy nowego bloku w Jaworznie przekroczyA�o 33%.

Blok o sprawnoA�ci 45,9% netto budowany jest w technologii wA�glowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy liniA� 400 kV, przyA�A�czonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zuA?ycie wA�gla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w wiA�kszoA�ci bA�dzie pochodziA� z kopalA� Grupy TAURON. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Po zakoA�czeniu inwestycji ze wzglA�du na ponad 10% wzrost sprawnoA�ci w stosunku do blokA?w oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 ubiegA�ego wieku do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagaA� polityki klimatycznej, blok przygotowany bA�dzie pod budowA� instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.