Mieszkanie za remont

Udostępnij na:

remont lokalNa ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przegA�osowali uchwaA�A� w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzA�cych w skA�ad gminnego zasobu mieszkaniowego. Nowe przepisy umoA?liwiA� przydziaA� mieszkaA� komunalnych najemcom, ktA?rzy zobowiA�A?A� siA� do przeprowadzenia ich remontu.

facebook button- Do UrzA�du Miejskiego oraz Miejskiego ZarzA�du NieruchomoA�ci Komunalnych czA�sto zgA�aszajA� siA� osoby chA�tne do przeprowadzenia we wA�asnym zakresie remontu wynajA�tego mieszkania komunalnego – wyjaA�nia Zbigniew Krepel, zastA�pca dyrektora Miejskiego ZarzA�du NieruchomoA�ci Komunalnych. - Gmina jest wA�aA�cicielem mieszkaA�, ktA?re czekajA� na zasiedlenie do momentu przeprowadzenia remontu, jednak z powodu ograniczonych moA?liwoA�ci finansowych ich remont jest odroczony. Proponowane rozwiA�zanie pozwoli zmniejszyA� iloA�A� pustostanA?w gminnych oraz bA�dzie wyjA�ciem naprzeciw oczekiwaniom mieszkaA�cA?w.

PrzegA�osowana zmiana w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzA�cych w skA�ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna umoA?liwi mieszkaA�com najem lokali w zamian za przeprowadzenie przez nich na wA�asny koszt remontu lub modernizacji przydzielonego mieszkania.

Z programu bA�dA� mogA�y skorzystaA� osoby, ktA?re speA�niajA� warunki okreA�lone w uchwale, m.in. zamieszkujA� na staA�e na terenie Jaworzna, speA�niA� kryteria odnoA�nie dochodA?w oraz zA�oA?A� wA�aA�ciwe oA�wiadczenie o posiadaniu moA?liwoA�ci finansowych niezbA�dnych do wykonania remontu w przydzielonym mieszkaniu. O takie prawo bA�dA� siA� rA?wnieA? mogA�y staraA� osoby, ktA?re obecnie zajmujA� lokal gminny, ale chcA� go zamieniA� na inny i zobowiA�A?A� siA� do jego remontu.

- Miejski ZarzA�d NieruchomoA�ci Komunalnych bA�dzie publikowaA� listA� lokali przeznaczonych do wynajmu w zamian za przeprowadzenie w nich remontu i w oparciu o niA� zainteresowane osoby bA�dA� mogA�y skA�adaA� wnioski. Zakres remontu bA�dzie ustalany pomiA�dzy MZNK a osobA� zainteresowanA� najmem. Umowa z najemcA� zostanie zawarta po odbiorze wykonanych prac – dodaje Zbigniew Krepel.

Podobne rozwiA�zanie funkcjonuje w wielu innych miastach, m.in. w Katowicach. Co roku UrzA�d Miejski w Katowicach publikuje listA� lokali przeznaczonych do remontu. Osoby, ktA?re zgA�oszA� siA� do programu i przeprowadzA� remont mieszkania w zakresie okreA�lonym przez miasto mogA� liczyA� na jego wynajem. Program „Mieszkanie do remontu” dziaA�a takA?e w BA�dzinie. Skierowany jest do mieszkaA�cA?w, ktA?rzy nie sA� posiadaczami lokalu mieszkalnego, legitymujA� siA� odpowiednim dochodem oraz brakiem zalegA�oA�ci finansowych wobec miasta. Kosztem, jaki ponosi przyszA�y najemca zakwalifikowany do programu, jest koszt remontu przydzielonego lokalu.

Autor: MZNK Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.