Porozumienie TAURON z generalnym wykonawcA� nowego bloku 910 MW w Jaworznie

Udostępnij na:

elektrownia_910_luty_9 (Medium)TAURON Wytwarzanie porozumiaA� siA� z konsorcjum Rafakoa��Mostostal Warszawa w zakresie zmian w umowie na budowA� bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Podpisanie aneksu planowane jest na pierwszA� poA�owA� marca i nie bA�dzie miaA�o wpA�ywu na wysokoA�A� budA?etu caA�ej inwestycji. Obecne zaawansowanie projektu wynosi 31,8%.

facebook buttonNa mocy aneksu cena umowy netto zostanie zwiA�kszona o kwotA� 71 mln zA� (tj. do kwoty 4 470 mln zA�), a termin na zakoA�czenie budowy inwestycji zostanie wydA�uA?ony o 8 miesiA�cy.

Planowany termin przejA�cia bloku do eksploatacji to listopad 2019 r.

-Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z najwiA�kszych i najbardziej wymagajA�cych inwestycji w Polsce. Tego typu projektom, z natury rzeczy, towarzyszA� liczne wyzwania. Naszym nadrzA�dnym celem jest jakoA�A� budowanego obiektu i stabilnoA�A� przyszA�ej produkcji energii elektrycznej. WaA?ne, A?e w procesie uzgodnieA� z generalnym wykonawcA� tej inwestycji wypracowano stanowisko akceptowalne przez obie strony a�� podkreA�la Filip Grzegorczyk, prezes zarzA�du TAURON Polska Energia.

Wprowadzenie zmian do umowy wyniknA�A�o z koniecznoA�ci zmiany sposobu posadowienia obiektA?w bloku na poA�rednie oraz obejmuje zlecone obecnie dodatkowo Wykonawcy wykonanie fundamentu pod V-tA� strefA� elektrofiltra i rozbudowA� budynku rozdzielni elektrofiltra dla przystosowania w czA�A�ci bloku do speA�nienia przyszA�ych wymagaA� konkluzji BAT.

-Inwestycje takiej skali i o tak duA?ym znaczeniu dla bezpieczeA�stwa energetycznego kraju wymagajA� A�cisA�ej wspA?A�pracy pomiA�dzy ZamawiajA�cym a Generalnym WykonawcA� podczas caA�ego procesu realizacji inwestycji. Dlatego teA?, z wielkA� satysfakcjA�, moA?emy stwierdziA�, A?e udaA�o nam siA� dziA�ki tej wspA?A�pracy wypracowaA� rozwiA�zania, ktA?re naszym zdaniem w najlepszy sposA?b przygotujA� blok w Jaworznie do potrzeb ZamawiajA�cego tak w zakresie standardu posadowienia gA�A?wnych obiektA?w jak i wciA�A? zaostrzajA�cych siA� norm A�rodowiskowych a�� konstatuje Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarzA�du RAFAKO SA.

Dodatkowe prace pozwolA� TAURON osiA�gnA�A� oszczA�dnoA�ci wynikajA�ce z ograniczenia przewidywanego postoju w 2021 roku dla przystosowania w czA�A�ci bloku do speA�nienia przyszA�ych wymagaA� konkluzji BAT.

W zwiA�zku z przystosowaniem bloku pod przyszA�e wymagania konkluzji BAT oraz z zastosowaniem posadowienia poA�redniego i norm EUROKOD, w ramach Aneksu do Umowy wydA�uA?one zostanA� gwarancje udzielone przez WykonawcA�:

  • o 6 miesiA�cy w odniesieniu do dyspozycyjnoA�ci bloku dla bezpoA�rednich dostaw Rafako, wydajnoA�ci maksymalnej trwaA�ej kotA�a, minimum technicznego bloku i zawartoA�ci wolnej wody w spalinach za IOS, poziomu drgaA� dla budowli
  • o 12 miesiA�cy w zakresie konstrukcyjnoa��budowlanym dostaw. Wykonawca zapewni rA?wnieA? odpowiednie wydA�uA?enie zabezpieczenia naleA?ytego wykonania Umowy.

Aktualnie na placu budowy trwa montaA? czA�A�ci technologicznej kotA�a oraz montaA? konstrukcji stalowych budynkA?w gA�A?wnych. Kontynuowane sA� prace A?elbetowe budynku rozdzielni elektrycznej oraz roboty budowlane w budynku nawy elektrycznej i pompowni wody chA�odzA�cej.

RA?wnolegle trwajA� prace na innych wA�zA�ach budowy. Najbardziej charakterystyczny element budowy a�� chA�odnia kominowa a�� osiA�gnA�A�a 178 z docelowych 180 metrA?w. Systematycznie pnie siA� w gA?rA� absorber instalacji odsiarczania spalin. DobiegajA� koA�ca prace budowlane budynku Eurosilo a�� miejsca magazynowania gipsu z Instalacji Odsiarczania Spalin. Zaawansowane sA� rA?wnieA? prace zwiA�zane z ukA�adami pomocniczymi bloku. PowstajA� wieA?e przesypowe ukA�adu nawA�glania bloku, przygotowywany jest plac skA�adowy wA�gla. Trwa realizacja budowy kluczowych ukA�adA?w pomocniczych oraz towarzyszA�cych – nawA�glania i odpopielania bloku

Budowa nowego bloku TAURONA w Jaworznie gotowa w 30 procentach

-Nowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno bA�dzie wysokosprawnA� jednostkA� wytwA?rczA�, ktA?rA� charakteryzowaA� bA�dzie najwyA?sza sprawnoA�A� w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9% netto. W porA?wnaniu do obecnie eksploatowanych blokA?w 200MW,A� bA�dzie on speA�niaA� surowe normy z zakresu ochrony A�rodowiska, ograniczajA�c emisje dwutlenku wA�gla o prawie 30% oraz pozostaA�ych gazA?w emisyjnych o ponad 50% a�� przypominaA� JarosA�aw Broda, wiceprezes zarzA�du TAURON Polska Energia do spraw zarzadzania majA�tkiem i rozwoju.

Blok budowany w technologii wA�glowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy liniA� 400 bA�dzie rocznie spalaA� do 2,8 mln ton wA�gla, ktA?ry w wiA�kszoA�ci bA�dzie pochodziA� z kopalA� Grupy TAURON. Blok bA�dzie wytwarzaA� rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Blok i kocioA� przewidziany jest do pracy kondensacyjnej z maksymalnym czasem wykorzystania ale jednoczeA�nie z moA?liwoA�ciA� duA?ej elastycznoA�ci pracy zgodnie z wymaganiami operatora systemu.

Po zakoA�czeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagaA� polityki klimatycznej, blok przygotowany bA�dzie pod budowA� instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.