ZG Brzeszcze zintegrowany z TAURON Wydobycie

Udostępnij na:

DCIM100MEDIADJI_0015.JPGIntegracja spA?A�ek TAURON Wydobycie i Nowe Brzeszcze Grupa TAURON jako jeden z kluczowych CelA?w Strategii Obszaru Biznesowego WYDOBYCIE zostaA� sfinalizowany 1 grudnia br. W efekcie TAURON Wydobycie tworzA� aktualnie trzy w peA�ni zintegrowane kopalnie: ZakA�ad GA?rniczy Sobieski w Jaworznie, ZakA�ad GA?rniczy Janina w LibiA�A?u i ZakA�ad GA?rniczy Brzeszcze w Brzeszczach.

SpA?A�ka celowa z Grupy TAURON oraz SpA?A�ka Restrukturyzacji KopalA� podpisaA�y przedwstA�pnA� warunkowA� umowA� sprzedaA?y aktywA?w KWK Brzeszcze 19 paA?dziernika 2015 roku. TAURON przejA�A� ZakA�ad GA?rniczy Brzeszcze od SpA?A�ki Restrukturyzacji KopalA� z koA�cem grudnia 2015 r., a juA? w kwietniu bieA?A�cego roku oddano do uA?ytku pierwszA� A�cianA� wydobywczA�.

facebook buttonDziA�ki nabyciu kopalni Brzeszcze a�� uwzglA�dniajA�c zakA�adanA� produkcjA� energii – zakA�ady wydobywcze Grupy TAURON w prawie 70 proc. bA�dA� pokrywaA� zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwA?rczych skupionych w holdingu. W 2015 wskaA?nik ten wynosiA� ok. 40 proc.

Zasadniczym celem poA�A�czenia byA�o uporzA�dkowanie struktury Grupy TAURON poprzez zbudowanie przejrzystego, jednolitego modelu funkcjonowania Obszaru Wydobycie, w wyniku integracji przejA�tych aktywA?w i wykorzystania synergii w efekcie wspA?A�dzielenia zasobA?w – tak, by zagwarantowaA� stabilne dostawy konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod wzglA�dem jakoA�ci paliwa dla Grupy oraz rozwijaA� jej ofertA� produktowA� – mA?wi Filip Grzegorczyk, prezes zarzA�du TAURON Polska Energia.

PeA�na integracja przyniesie korzyA�ci finansowe i niefinansowe zarA?wno dla Grupy TAURON, jak i Obszaru Wydobycie wynikajA�ce miA�dzy innymi z uproszczenia struktury Grupy TAURON i zwiA�kszenia jej przejrzystoA�ci, efektywnoA�ci funkcjonowania, w tym skrA?cenia procesA?w decyzyjnych, a takA?e zmniejszenia kosztA?w dziaA�alnoA�ci w obszarach zakupA?w, usA�ug gA?rniczych, wykorzystania majA�tku produkcyjnego, gospodarki materiaA�owej i remontowej oraz handlu.

PoA�A�czenie bA�dzie kolejnym etapem budowy efektywnej organizacji Grupy TAURON prowadzA�cym do uproszczenia struktur organizacyjnych, wykorzystania synergii, co z kolei przeA�oA?y siA� na efektywnoA�A� operacyjnA� i inwestycyjnA� Obszaru Wydobycie zmierzajA�cA� do poziomu najlepszych praktyk. W rezultacie zwiA�kszeniu ulegnie przejrzystoA�A� struktury Grupy dla inwestorA?w, jak rA?wnieA? A�atwiejszym bA�dzie wdroA?enie nowego Modelu Biznesowego Grupy TAURON – mA?wi Kamil KamiA�ski wiceprezes zarzA�du ds. ZarzA�dzania Korporacyjnego TAURON Polska Energia.

Aktualnie prowadzona dziaA�alnoA�A� inwestycyjna TAURON Wydobycie jest ukierunkowana na wsparcie procesu osiA�gania celA?w strategicznych oraz zapewnienie utrzymania ciA�gA�oA�ci pracy zakA�adA?w gA?rniczych.

GA�A?wnymi kierunkami inwestowania jest realizacja kluczowych projektA?w: Budowy poziomu 800 m w ZG Janina, Budowy szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz Programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze oraz projektA?w sA�uA?A�cych uruchomieniu A�cian, gwarantujA�cych ciA�gA�A� i bezawaryjnA� pracA� zakA�adA?w oraz koncentracjA� wydobycia.

Kluczowe inwestycje planuje siA� zakoA�czyA� odpowiednio: w 2023 roku – Szyb Grzegorz, w roku 2020 – Poziom 800 m. A?A�czny ich budA?et wynosi ponad 1 mld zA�.

Produkcja wA�gla handlowego w okresie I-III kwartaA� br. wyniosA�a 4,2 mln ton i byA�a wyA?sza o ponad 20% niA? w analogicznym okresie roku ubiegA�ego, gA�A?wnie w wyniku uruchomienia produkcji w ZG Brzeszcze (w tym uruchomienie wydobycia ze A�ciany 193 w pokA�adzie 510).

Wolumen sprzedaA?y wA�gla w okresie pierwszych trzech kwartaA�A?w 2016 r. wyniA?sA� 4,10 mln Mg, co w porA?wnaniu z analogicznym okresem 2015 r. oznacza wzrost o ok. 12 proc. i wynika przede wszystkim z ujA�cia w 2016 r. wolumenu sprzedaA?y spA?A�ki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

W trzecim kwartale br. kopalnie Grupy wypracowaA�y dodatni wynik na poziomie EBITDA: 33 mln zA�. ByA�o to moA?liwe dziA�ki wysokiemu poziomowi wydobycia i sprzedaA?y, utrzymywaniu dyscypliny kosztowej oraz podejmowanym dziaA�aniom w zakresie poprawy efektywnoA�ci.

Realizowany w Obszarze Wydobycie Program poprawy efektywnoA�ci powinien doprowadziA� do osiA�gniA�cia oszczA�dnoA�ci w latach 2016-2018 A�A�cznie ponad 250 mln zA�. Dodatkowo przyjA�ta Strategia zakA�ada realizacjA� inicjatyw, ktA?re poprawiA� sytuacjA� finansowA� Segmentu (nowe produkty, optymalizacja i uelastycznienie kosztA?w i nakA�adA?w inwestycyjnych). ZakA�ada siA� kontynuowanie inwestycji strategicznych, ktA?re zapewniA� efektywne wydobycie na wiele lat a�� podsumowuje ZdzisA�aw Filip, prezes zarzA�du TAURON Wydobycie.

 

Autor: (ipra)