Nowe konta urzędu

Udostępnij na:
Urząd Miejski w Jaworznie

Urząd Miejski w Jaworznie

Od 1 stycznia 2015 roku obsługę budżetu Miasta Jaworzna będzie prowadzić Bank Handlowy w Warszawie S.A. W związku z tym ulegają zmianie numery kont, na które mieszkańcy będą uiszczać należne miastu opłaty.

Opłaty z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej, targowej oraz eksploatacyjnej należy wpłacać na: rachunek podatków i opłat lokalnych: 07 1030 1159 0000 0000 9206 6045

Ponadto przypominamy, iż podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

Opłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa czyli: dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Skarbu Państwa, wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, wykupu nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa,  przekształcenia terenów należących do Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych należy wpłać na: rachunek dochodów Skarbu Państwa: 82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

Opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy, wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy, a także opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, legitymacji instruktora, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wydawania dzienników budowy, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie karty wędkarskiej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew), opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz kar umownych i grzywien pieniężnych należy wpłacać na: rachunek dochodów niepodatkowych: 60 1030 1159 0000 0000 9206 6061

Natomiast wpłaty dokonywane z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny należy uiszczać na rachunek egzekucji administracyjnej: 10 1030 1159 0000 0000 9206 6088

Informujemy także, iż począwszy od 1 stycznia 2015 roku będzie można uiszczać opłaty na powyższe rachunki bankowe bez dodatkowych kosztów w następujących Placówkach Pocztowych w Jaworznie:

  •     ul. Pocztowa 9A,
  •     ul. Kolejarzy 20,
  •     ul. Tysiąclecia 21,
  •     ul. Glinianej 12,
  •     ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
  •     ul. Zwycięstwa 9A
  •     Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.